نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی

هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی – تهران دی ماه ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی

نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی – تهران دی ماه ۱۴۰۱

نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی – تهران بهمن ماه ۱۳۹۸

شرکت ملی شیمی کشاورز

تندیس تجلیل از زحمات جناب آقای سعید جمالی

نمایشگاه بین المللی کشاورزی

یادمان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی

تندیس سپاس شرکت WEBBA

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته

نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته – بهمن ۱۳۸۹

نمایشگاه کشاورزی مازندران

نمایشگاه تخصصی سم، کود، نهال و نهاده های کشاورزی مازندران