65 1

نمایندگی های ما در سراسرکشور

ماموریت و چشم انداز

  1.  ارائه نهاده های کشاورزی نوآورانه از طریق تکنولوژی های پیشرفته و بروز دنیا جهت افزایش عملکرد کشاورزی و حفظ محیط زیست.
  2. پشتیبانی از کشاورزان از طریق همکاری فعال و ارائه آموزش و مشاوره جهت دستیابی به تولید پایدار و کاهش هزینه های کشاورزی.
  3. ارتقا امنیت غذایی با تامین نهاده های کشاورزی با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی و افزایش سلامت جامعه.